Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116461 0007/ĐDPM/ĐDPM ZIM VANCOUVER 9322334 A8LK5 02/08/2017 15:12 TANCANG CAI MEP TVAI View
116462 1744596/HPG BICH THANH 28 3WYK9 02/08/2017 14:52 CANG HAI PHONG View
116463 1744595/HPG THANH DAT 09-ALCI 3WFU 02/08/2017 14:52 CANG HAI PHONG View
116464 00003/2017 BINH MINH 02 8326319 3WYN 02/08/2017 14:25 CANG HA LUU PTSC(VT) View
116465 0006/VTU XIN HAI HE 9582635 VRHE6 02/08/2017 14:19 CANG PHU MY (V.TAU) View
116466 1744498/HPG HẢI AN 16 3WFJ9 02/08/2017 11:34 XANG DAU DINH VU View
116467 6700/HCM DMC VENUS 9394777 3WOM 02/08/2017 11:19 CANG TAN THUAN (HCM) View
116468 0005/VTU HAIAN BELL 3WIH7 02/08/2017 10:42 C CAI MEP TCIT (VT) View
116469 1744528/HTH BICH THANH 18 3WLA9 02/08/2017 11:15 CANG SON DUONG View
116470 1744529/HTH HAI PHONG 06 3WEK 02/08/2017 11:12 CANG SON DUONG View
116471 1744333/HPG RUI HAI 1 9178070 T8A2559 02/08/2017 09:42 CANG DOAN XA - HP View
116472 10/07/2017/AGG TRUNG HƯNG 09 TH09 25/01/2018 08:03 CANG MY THOI (AG) View
116473 1744467/HCM PRIME SERENE 9205512 3WLE9 02/08/2017 09:22 CANG NHA BE (HCM) View
116474 1744175/HCM THERESA BEGONIA 9078103 T2EB4 02/08/2017 09:19 CANG SPCT (HCM) View
116475 0004/ĐDPM AQUAMARINE GAS 3WKN 02/08/2017 10:36 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116476 1744046/HPG PV OIL CHARLIE XVFG 02/08/2017 08:11 XANG DAU THUONG LY View
116477 1744395/HTH TIEN DAT 19-BLC 3WDT9 02/08/2017 07:41 CANG SON DUONG View
116478 6669/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 02/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116479 6647/HCM WAN HAI 205 8914025 S6BV5 02/08/2017 08:06 CANG CAT LAI (HCM) View
116480 6663/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 02/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 116.461 - 116.480 of 116.552 results
of 5.828