Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 208-2023.CM.DT/HUE VIMC GREEN 9159414 3FNK7 10/08/2023 20:26 CANG CHAN MAY (HUE) View
42 207-2023.CM.DT/HUE HAIAN CITY 9445007 XVKK7 09/08/2023 11:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
43 206-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 08/08/2023 14:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
44 205-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 07/08/2023 11:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
45 204-2023.CM.DT/HUE VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 06/08/2023 08:00 CANG CHAN MAY (HUE) View
46 203-2023.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 05/08/2023 07:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
47 202-2023.CM.DT/HUE NAM THANH 36 9665176 3WGW9 04/08/2023 11:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
48 201-2023.CM.DT/HUE HAIAN CITY 9445007 XVKK7 03/08/2023 21:09 CANG CHAN MAY (HUE) View
49 200-2023.CM.DT/HUE CHÂU THÀNH SHIP 36 8664888 XVAZ9 02/08/2023 11:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
50 199-2023.CM.DT/HUE RISING TIDE 9889693 3FYU8 27/07/2023 20:59 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
51 002-2023.TA.DT/HUE HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 27/07/2023 14:59 CANG THUAN AN (HUE) View
52 198-2023.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 25/07/2023 08:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
53 197-2023.CM.DT/HUE FP FUTURE 9244702 V7A4259 25/07/2023 06:52 CANG CHAN MAY (HUE) View
54 196-2023.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 22/07/2023 07:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
55 195-2023.CM.DT/HUE ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 21/07/2023 06:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
56 194-2023.CM.DT/HUE THẮNG LỢI 09 8667012 3WYF 20/07/2023 20:17 CANG CHAN MAY (HUE) View
57 193-2023.CM.DT/HUE JIAN RUI 17 8660052 V3MH3 20/07/2023 10:52 CANG CHAN MAY (HUE) View
58 192-2023.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 19/07/2023 21:31 CANG CHAN MAY (HUE) View
59 191-2023.CM.DT/HUE MAI DUONG 126 8665739 3WUQ 19/07/2023 10:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
60 190-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 14/07/2023 20:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 41 - 60 of 116.417 results
of 5.821