Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 97-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 12/04/2024 07:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
42 96-2024.CM.DT/HUE STELLAR STREAM II 9296602 3EDN2 12/04/2024 06:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
43 95-2024.CM.DT/HUE FU YANG 8358154 3E3809 09/04/2024 16:00 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
44 94-2024.CM.DT/HUE EUROPA 9183855 9HA5275 09/04/2024 11:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
45 93-2024.CM.DT/HUE TASCO SAKORN 9523782 9V7789 08/04/2024 06:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
46 92-2024.CM.DT/HUE KOUROS GLORY 9478793 3EWC2 07/04/2024 14:33 CANG CHAN MAY (HUE) View
47 91-2024.CM.DT/HUE HAIAN LINK 9522788 XVEQ7 06/04/2024 15:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
48 90-2024.CM.DT/HUE HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 02/04/2024 08:11 CANG CHAN MAY (HUE) View
49 89-2024.CM.DT/HUE SILVER SHADOW 9192167 C6FN6 01/04/2024 21:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
50 88-2024.CM.DT/HUE VIET THUAN 215-06 9440318 XVFS7 31/03/2024 18:50 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
51 88-2024.CM.DT/HUE CHUETSU SPIRIT 9344057 7JZZ 28/03/2024 14:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
52 87-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 26/03/2024 15:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
53 83-2024.CM.DT/HUE HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 19/03/2024 18:42 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
54 82-2024.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 19/03/2024 18:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
55 81-2024.CM.DT/HUE CHÂU THÀNH SHIP 27 8664993 3WBK 18/03/2024 11:34 CANG CHAN MAY (HUE) View
56 80-2024.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 25 9571806 3WLO9 18/03/2024 10:52 CANG CHAN MAY (HUE) View
57 79-2024.CM.DT/HUE QUEEN MARY 2 9241061 ZCEF6 16/03/2024 18:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
58 78-2024.CM.DT/HUE GLORIOUS MAPLE 9357925 3FYI3 16/03/2024 00:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
59 77-2024.CM.DT/HUE ASIAN HAWK 9897236 3FBE 14/03/2024 12:26 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
60 76-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 13/03/2024 21:54 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 41 - 60 of 116.624 results
of 5.832