Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 148-2024.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 08/06/2024 22:28 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 147-2024.CM.DT/HUE CHANG NING 8357459 9LU2898 07/06/2024 09:43 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
3 146-2024.CM.DT/HUE HẢI NAM 68 9572850 3WES 06/06/2024 07:00 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 145-2024.CM.DT/HUE HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 05/06/2024 17:54 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
5 144-2024.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 03/06/2024 15:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 143-2024.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 25 9571806 3WLO9 03/06/2024 14:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 142-2024.CM.DT/HUE OCEAN PEGASUS 9354507 V7PJ4 02/06/2024 08:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 141-2024.CM.DT/HUE PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 31/05/2024 09:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 140-2024.CM.DT/HUE GREEN FAIRY 9965679 V7A7268 29/05/2024 05:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 139-2024.CM.DT/HUE TROPICAL VENUS 9430014 3FPO7 26/05/2024 08:55 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
11 137-2024.CM.DT/HUE MG FIR 9942184 9V8035 24/05/2024 13:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 136-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 24/05/2024 09:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 135-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 23/05/2024 21:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 134.CM.DT/HUE TRUONG NGUYEN SKY 1026673 XVHA4 23/05/2024 16:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 133-2024.CM.DT/HUE THỊNH LONG 89 9693006 3WFL9 23/05/2024 10:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 132-2024.CM.DT/HUE NAM KHÁNH 68 8666812 3WIV 21/05/2024 15:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 131-2024.CM.DT/HUE HOANG GIA 45 8656348 3WAP 19/05/2024 19:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 130-2024.CM.DT/HUE OSMANTHUS 9298923 3ESM9 18/05/2024 17:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 129-2024.CM.DT/HUE ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 18/05/2024 15:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 128-2024.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 17/05/2024 07:59 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.634 results
of 5.832