Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 228-2023.CM.DT/HUE ULTRA QUALITY 9866524 5VZ7 08/09/2023 21:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 227-2023.CM.DT/HUE HAIAN CITY 9445007 XVKK7 06/09/2023 21:37 CANG CHAN MAY (HUE) View
23 226-2023.CM.DT/HUE TRẦN MINH 36 9487330 3WTW 06/09/2023 19:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
24 225-2023.CM.DT/HUE JIAN RUI 17 8660052 V3MH3 05/09/2023 11:52 CANG CHAN MAY (HUE) View
25 224-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 04/09/2023 17:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 223-2023.CM.DT/HUE TIEN THANH 26 9627071 3WDU9 04/09/2023 11:26 CANG CHAN MAY (HUE) View
27 222-2023.CM.DT/HUE GREEN PEGASUS 9646869 H9LF 31/08/2023 12:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 221-2023.CM.DT/HUE DONG XIANG 9649756 VRKQ8 28/08/2023 13:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 220-2023.CM.DT/HUE Việt Hà 27 8649931 3WRH 25/08/2023 18:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 2019-2023.CM./HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 24/08/2023 15:33 CANG CHAN MAY (HUE) View
31 218-2023.CM.DT/HUE XUÂN THIỀU 8925957 XUANTHIEU 23/08/2023 08:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
32 217-2023.CM.DT/HUE HAO HUNG 66 9145671 3FIQ6 23/08/2023 08:55 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
33 216-2023.CM.DT/HUE THỊNH LONG 36 9409596 3WPM 22/08/2023 16:42 CANG CHAN MAY (HUE) View
34 215-2023.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 21/08/2023 06:29 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 214-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 19/08/2023 11:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
36 213-2023.CM.DT/HUE TASCO NIRAND 9689809 HSB4960 19/08/2023 07:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 212-2023.CM.DT/HUE GLORIOUS MAPLE 9357925 3FYI3 17/08/2023 06:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
38 211-2023.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 16/08/2023 19:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
39 210-2023.CM.DT/HUE VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 16/08/2023 07:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
40 209-2023.CM.DT/HUE MỸ KHÊ 8741882 3WOO 10/08/2023 20:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.417 results
of 5.821