Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 137-2024.CM.DT/HUE MG FIR 9942184 9V8035 24/05/2024 13:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 136-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 24/05/2024 09:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 135-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 23/05/2024 21:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 134.CM.DT/HUE TRUONG NGUYEN SKY 1026673 XVHA4 23/05/2024 16:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
5 133-2024.CM.DT/HUE THỊNH LONG 89 9693006 3WFL9 23/05/2024 10:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 132-2024.CM.DT/HUE NAM KHÁNH 68 8666812 3WIV 21/05/2024 15:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 131-2024.CM.DT/HUE HOANG GIA 45 8656348 3WAP 19/05/2024 19:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 130-2024.CM.DT/HUE OSMANTHUS 9298923 3ESM9 18/05/2024 17:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 129-2024.CM.DT/HUE ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 18/05/2024 15:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 128-2024.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 17/05/2024 07:59 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 127-2024.CM.DT/HUE AN VINH 18 8664967 XVGf3 16/05/2024 11:17 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 126-2024.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 16/05/2024 08:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 125-2024.CM.DT/HUE CHANG NING 8357459 9LU2898 15/05/2024 10:33 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
14 124-2024.CM.DT/HUE PRINCE OF NATURE 9890537 3FQA3 14/05/2024 17:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 123-2024.CM.DT/HUE HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 13/05/2024 21:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 122-2024.CM.DT/HUE CRIMSON SATURN 9244685 H9NN 11/05/2024 02:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 121-2024.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 10/05/2024 19:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 120-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 09/05/2024 19:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 119-2024.CM.DT/HUE HONG CHANG HAI 8554253 V3MU7 05/05/2024 23:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 118-2024.CM.DT/HUE TRẦN MINH 36 9487330 3WTW 05/05/2024 19:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.624 results
of 5.832