Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 248-2023.CM.DT/HUE UNICORN 9883534 3EIS5 03/10/2023 12:39 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 247-2023.CM.DT/HUE LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 02/10/2023 11:35 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 246-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 29/09/2023 20:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 245-2023.CM.DT/HUE AC XIANGHE 9405447 3ESS7 29/09/2023 16:45 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
5 244-2023.CM.DT/HUE HAIAN WEST 9357860 XVJB7 28/09/2023 18:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 242-2023.CM.DT/HUE FP FUTURE 9244702 V7A4259 27/09/2023 10:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 243-2023.CM.DT/HUE TASCO NIRAND 9689809 HSB4960 26/09/2023 22:58 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 241-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 25/09/2023 16:31 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 240-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 23/09/2023 18:29 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 239-2023.CM.DT/HUE LUCKY ANGEL 9275488 HPLG 23/09/2023 00:11 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
11 238-2023.CM.DT/HUE MINH TRUONG 18 9586992 XVZT 21/09/2023 11:19 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 237-2023.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 21/09/2023 08:11 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 236-2023.CM.DT/HUE REGNO MARINUS 9343467 V7PK8 21/09/2023 06:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 235-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 20/09/2023 19:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 234-2023.CM.DT/HUE BINH NGUYEN 189 9573282 3WNC 19/09/2023 14:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 233-2023.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 16/09/2023 19:44 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 232-2023.CM.DT/HUE STELLAR STREAM II 9296602 3EDN2 16/09/2023 16:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 231-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 16/09/2023 14:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 230-2023.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 11/09/2023 11:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 229-2023.CM.DT/HUE OMARI 9242546 3EYK8 11/09/2023 10:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.417 results
of 5.821