Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 192-2024.CM.DT/HUE CHANG NING 8357459 9LU2898 24/07/2024 10:17 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
2 191-2024.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 19/07/2024 20:07 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 190-2024.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 19/07/2024 19:48 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 189-2024.CM.DT/HUE HONG CHANG HAI 8554253 V3MU7 18/07/2024 22:36 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
5 188-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 18/07/2024 06:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 187-2024.CM.DT/HUE CHANG NING 8357459 9LU2898 16/07/2024 09:53 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
7 186-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 16/07/2024 08:00 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 185-2024.CM.DT/HUE GT DEMETER 9902093 7KJL 15/07/2024 21:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 184-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 12/07/2024 19:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 183-2024.CM.DT/HUE HONG CHANG HAI 8554253 V3MU7 12/07/2024 06:39 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
11 182-2024.CM.DT/HUE PAX SILVA 9316919 3ENF2 11/07/2024 21:59 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 181-2024.CM.DT/HUE AKIMOTO 9405980 V3MW9 11/07/2024 17:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 179-2024.CM.DT/HUE CNC JUPITER 9836672 9HA5265 10/07/2024 15:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 180-2024.CM.DT/HUE FIRST ANGEL 9357901 3EIQ 09/07/2024 18:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 178-2024.CM.DT/HUE RUI YANG 7 8356924 V3NW7 08/07/2024 10:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 177-2024.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 25 9571806 3WLO9 07/07/2024 11:36 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 176-2024.CM.DT/HUE BZ LINHAI 9641015 3E3322 06/07/2024 12:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 175-2024.CM.DT/HUE FREE WILL 8655227 3FTH2 05/07/2024 19:54 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
19 174-2024.CM.DT/HUE MINH TRUONG 18 9586992 XVZT 05/07/2024 17:39 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 173-2024.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 04/07/2024 20:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.678 results
of 5.834