Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 113-2023.CM.DT/HUE MEIN SCHIFF 5 9753193 9HA3858 01/05/2023 18:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
42 112-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 29/04/2023 14:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
43 111-2023.CM.DT/HUE HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 29/04/2023 09:19 CANG CHAN MAY (HUE) View
44 110-2023.CM.DT/HUE XIN LIN HAI 17 9985007 3E4119 26/04/2023 06:57 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
45 109-2023.CM.DT/HUE HANYU VICTORIA 9317212 DSRP4 25/04/2023 10:03 CANG CHAN MAY (HUE) View
46 108-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 24/04/2023 18:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
47 107-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 23/04/2023 14:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
48 106-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 22/04/2023 20:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
49 105-2023.CM.DT/HUE SUN PLUS 9810977 3FQO4 22/04/2023 19:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
50 104-2023.CM.DT/HUE HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 21/04/2023 15:40 CANG CHAN MAY (HUE) View
51 103-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 21/04/2023 05:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
52 102-2023.CM.DT/HUE FENG DA 8658499 V3WX8 17/04/2023 17:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
53 101-2023.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 16/04/2023 08:20 CANG CHAN MAY (HUE) View
54 100-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 15/04/2023 21:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
55 99-2023.CM.DT/HUE TRUNG HUY 168 8666874 XVRG 15/04/2023 19:48 CANG CHAN MAY (HUE) View
56 98-2023.CM.DT/HUE CHÂN MÂY 01 8989733 CHANMAY01 15/04/2023 07:29 CANG CHAN MAY (HUE) View
57 97-2023.CM.DT/HUE HAIAN TIME 9245158 XVLV9 14/04/2023 21:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
58 96-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 14/04/2023 10:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
59 95-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 14/04/2023 08:51 CANG CHAN MAY (HUE) View
60 94-2023.CM.DT/HUE GT ATHENA 9888883 7KHL 14/04/2023 07:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 41 - 60 of 116.320 results
of 5.816