Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 107-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 23/04/2024 22:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
42 106-2024.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 23/04/2024 21:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
43 105-2024.CM.DT/HUE DUY BÌNH 25 8664747 3WIV9 23/04/2024 10:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
44 104-2024.CM.DT/HUE HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 22/04/2024 08:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
45 103-2024.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 19/04/2024 10:53 CANG CHAN MAY (HUE) View
46 102-2024.CM.DT/HUE REGNO MARINUS 9343467 V7PK8 19/04/2024 07:51 CANG CHAN MAY (HUE) View
47 101-2024.CM.DT/HUE MT HÀ NỘI 07 9502403 XVSH 16/04/2024 11:57 CANG CHAN MAY (HUE) View
48 100-2024.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 15/04/2024 07:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
49 99-2024.CM.DT/HUE TRUONG NGUYEN SKY 1026673 XVHA4 14/04/2024 19:08 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
50 98-2024.CM.DT/HUE INSIGNIA 9156462 V7DM2 13/04/2024 11:45 CANG CHAN MAY (HUE) View
51 97-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 12/04/2024 07:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
52 96-2024.CM.DT/HUE STELLAR STREAM II 9296602 3EDN2 12/04/2024 06:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
53 95-2024.CM.DT/HUE FU YANG 8358154 3E3809 09/04/2024 16:00 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
54 94-2024.CM.DT/HUE EUROPA 9183855 9HA5275 09/04/2024 11:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
55 93-2024.CM.DT/HUE TASCO SAKORN 9523782 9V7789 08/04/2024 06:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
56 92-2024.CM.DT/HUE KOUROS GLORY 9478793 3EWC2 07/04/2024 14:33 CANG CHAN MAY (HUE) View
57 91-2024.CM.DT/HUE HAIAN LINK 9522788 XVEQ7 06/04/2024 15:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
58 90-2024.CM.DT/HUE HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 02/04/2024 08:11 CANG CHAN MAY (HUE) View
59 89-2024.CM.DT/HUE SILVER SHADOW 9192167 C6FN6 01/04/2024 21:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
60 88-2024.CM.DT/HUE VIET THUAN 215-06 9440318 XVFS7 31/03/2024 18:50 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
Showing 41 - 60 of 116.634 results
of 5.832