Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 77-2023.CM.DT/HUE TRUNG THẢO 1818-BLC 9616371 3WHI9 25/03/2023 08:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 76-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 24/03/2023 22:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 75-2023.CM.DT/HUE MEIN SCHIFF 5 9753193 9HA3858 24/03/2023 21:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 74-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 24/03/2023 13:40 CANG CHAN MAY (HUE) View
5 73-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 24/03/2023 12:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 72-2023.CM.DT/HUE DERYOUNG SUPERSTAR 9260990 HODV 21/03/2023 07:28 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
7 71-2023.CM.DT/HUE SEVEN SEAS MARINER 9210139 C6VV8 20/03/2023 19:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 70-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 20/03/2023 08:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 69-2023.CM.DT/HUE HAIAN TIME 9245158 XVLV9 19/03/2023 10:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 68-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 18/03/2023 20:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 67-2023.CM.DT/HUE ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 18/03/2023 19:54 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 66-2023.CM.DT/HUE VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 18/03/2023 08:35 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 65-2023.CM.DT/HUE SHENG JIE 16 9961386 3E2472 15/03/2023 07:52 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 64-2023.CM.DT/HUE MINH VŨ 26 8669204 XVVV 14/03/2023 19:03 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 63-2023.CM.DT/HUE PRINCE OF NATURE 9890537 3FQA3 12/03/2023 07:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 62-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 11/03/2023 19:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 61-2023.CM.DT/HUE HAIAN VIEW 9470727 XVGU7 10/03/2023 18:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 60-2023.CM.DT/HUE Bình Dương 19 8746569 binhduong 09/03/2023 10:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 59-2023.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 07/03/2023 12:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 58-2023.CM.DT/HUE SILVER PEGASUS 9343455 3ENT4 07/03/2023 11:37 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.244 results
of 5.813