Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 57-2023.CM.DT/HUE VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 06/03/2023 11:30 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 56-2023.CM.DT/HUE ANH VIÊN 36 9568639 XVLX 06/03/2023 10:09 CANG CHAN MAY (HUE) View
23 55-2023.CM.DT/HUE GUO MAO 1 8656960 5VBT9 05/03/2023 15:07 CANG CHAN MAY (HUE) View
24 54-2023.CM.DT/HUE BROAD OCEAN 1 9522075 3E4044 04/03/2023 23:01 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
25 53-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 04/03/2023 16:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 52-2023.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 03/03/2023 21:53 CANG CHAN MAY (HUE) View
27 51-2023.CM.DT/HUE Đa Phước 0979792 Daphuoc 03/03/2023 12:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 50-2023.CM.DT/HUE SILVER SPIRIT 9437866 C6XU6 02/03/2023 17:45 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 49-2023.CM.DT/HUE MỸ KHÊ 8741882 3WOO 27/02/2023 19:20 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 48-2023.CM.DT/HUE MAC SHANGHAI 9152246 3EYU8 27/02/2023 18:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
31 47-2023.CM.DT/HUE TASCO AMARIT 9615999 HSB4699 26/02/2023 08:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
32 46-2023.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 24/02/2023 10:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
33 45-2023.CM.DT/HUE HAIAN LINK 9522788 XVEQ7 23/02/2023 15:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
34 44-2023.CM.DT/HUE TIẾN ĐẠT 19-BLC 9654402 3WDT9 23/02/2023 08:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 43-2023.CM.DT/HUE SILVER SHADOW 9192167 C6FN6 22/02/2023 18:17 CANG CHAN MAY (HUE) View
36 42-2023.CM.DT/HUE SILVER SPIRIT 9437866 C6XU6 21/02/2023 21:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 41-2023.CM.DT/HUE BROAD OCEAN 1 9522075 3E4044 21/02/2023 19:57 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
38 40-2023.CM.DT/HUE HẢI ANH 26 9601156 3WUE9 21/02/2023 18:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
39 39-2023.CM.DT/HUE TRUNG THẢO 1818-BLC 9616371 3WHI9 19/02/2023 07:19 CANG CHAN MAY (HUE) View
40 38-2023.CM.DT/HUE XING NING 20 8594136 V3MX6 18/02/2023 10:58 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.244 results
of 5.813