Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116221 6675/HCM APL CAIRO 9234109 S6HU3 01/08/2017 11:42 CANG VICT View
116222 1743385/QNH VINALINES FREEDOM 9577317 XVGE 01/08/2017 17:17 CANG HON GAI View
116223 1744118/HPG PHUC KHANH 3WNE9 01/08/2017 11:29 CANG CHUA VE (HP) View
116224 0000094/HTH VINAKANSAI 01 XVWA 01/08/2017 11:29 CANG SON DUONG View
116225 1744140/QNH LEO ASPHALT II 9806689 9V5322 01/08/2017 17:17 CANG CAI LAN View
116226 000001/VTU TAN CANG 04 TC04 01/08/2017 11:38 TANCANG CAI MEP TVAI View
116227 6625/HCM SEOUL TRADER 9419644 9HA3782 01/08/2017 11:42 CANG CAT LAI (HCM) View
116228 6661/HCM THANH DAT 68 3WVZ 01/08/2017 11:08 CANG SPCT (HCM) View
116229 6672/HCM GSL AFRICA 9473626 A8VG2 01/08/2017 11:08 CANG CAT LAI (HCM) View
116230 1744245/HPG TIEN THANH 68 3WXO 01/08/2017 11:02 CANG VAT CACH (HP) View
116231 6673/HCM MOROTAI 9132399 PNJU 01/08/2017 11:07 CANG CAT LAI (HCM) View
116232 1744174/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 01/08/2017 10:53 CANG HAI PHONG View
116233 1743973/HPG CONCORD 9012862 POXX 01/08/2017 10:44 VIP GREEN PORT View
116234 6658/HCM NORDPUMA 9626259 5BEN4 01/08/2017 11:06 CANG VICT View
116235 6631/HCM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 01/08/2017 10:25 CANG VICT View
116236 6654/HCM PATCHARAWADEE 14 8021880 HSB4619 01/08/2017 10:02 CTY MTV DAUKHI HCM View
116237 6655/HCM VAN LY 3WPC 01/08/2017 15:50 CANG BEN NGHE (HCM) View
116238 6656/HCM VAN HUNG 3WQZ 01/08/2017 15:50 CANG BEN NGHE (HCM) View
116239 6657/HCM VINAFCO 26 3WMC9 01/08/2017 15:50 CANG BEN NGHE (HCM) View
116240 6645/HCM WAN HAI 211 9048574 9VDR 01/08/2017 15:51 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 116.221 - 116.240 of 116.244 results
of 5.813