Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 284-2023.CM.DT/HUE REGATTA 9156474 V7DM3 17/11/2023 13:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 283-2023.CM.DT/HUE CHANG DA 168 1016874 T8A4303 15/11/2023 20:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
23 282-2023.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 15/11/2023 09:14 CANG CHAN MAY (HUE) View
24 281-2023.CM.DT/HUE FOREST HARMONY 9357896 3EJA 14/11/2023 12:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
25 280-2023.CM.DT/HUE MINH TRUONG 18 9586992 XVZT 12/11/2023 17:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 279-2023.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 12/11/2023 17:44 CANG CHAN MAY (HUE) View
27 278-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 10/11/2023 17:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 277-2023.CM.DT/HUE VINH QUANG 568 8746545 XVLT 07/11/2023 16:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 276-2023.CM.DT/HUE HAIAN BELL 9248942 3WIH7 05/11/2023 14:36 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 275-2023.CM.DT/HUE ASIAN FLOWER 9839375 3EVX7 05/11/2023 06:00 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
31 274-2023.CM.DT/HUE SUN PLUS 9810977 3FQO4 05/11/2023 05:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
32 273-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 04/11/2023 16:12 CANG CHAN MAY (HUE) View
33 272-2023.CM.DT/HUE XIN FENG HAI 8 9656711 BLFH4 02/11/2023 22:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
34 271-2023.CM.DT/HUE HAIAN BELL 9248942 3WIH7 02/11/2023 10:30 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 270-2023.CM.DT/HUE NAM VIỆT 88 9368807 3WNF8 01/11/2023 11:17 CANG CHAN MAY (HUE) View
36 269-2023.CM.DT/HUE VIKING ORION 9796250 LAYQ7 29/10/2023 17:35 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 268-2023.CM.DT/HUE HAN HAI 106 9974060 3E3742 29/10/2023 08:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
38 267-2023.CM.DT/HUE GREAT WENKAI 9181039 3FXJ3 27/10/2023 18:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
39 266-2023.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 27/10/2023 09:39 CANG CHAN MAY (HUE) View
40 265-2023.CM.DT/HUE TIẾN ĐẠT 19-BLC 9654402 3WDT9 24/10/2023 18:37 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.473 results
of 5.824