Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116221 1744656/HPG MINH NGUYỆT 88 3WPZ9 02/08/2017 15:59 CANG HAI PHONG View
116222 1744635/HPG THUAN HAI 36 3WCF 02/08/2017 15:52 CANG HAI PHONG View
116223 7160018/DNG MCC ANDALAS 9499022 YBTH2 02/08/2017 15:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
116224 00008/2017/PM.VTU KYPROS LOYALTY 9717424 5BHB4 02/08/2017 15:58 CANG SP-PSA (V.TAU) View
116225 1744178/HPG NAWATA BHUM 9365685 S6BK9 02/08/2017 15:19 DINH VU NAM HAI View
116226 1743425/HPG KALLIROE 9454357 A8XS9 02/08/2017 15:14 TAN CANG HAI PHONG View
116227 1744594/HPG THAI BINH 35 3WGH9 02/08/2017 14:53 CANG HAI PHONG View
116228 1744613/HPG THỊNH LONG 26 3WSF9 02/08/2017 14:52 CANG HAI PHONG View
116229 0007/ĐDPM/ĐDPM ZIM VANCOUVER 9322334 A8LK5 02/08/2017 15:12 TANCANG CAI MEP TVAI View
116230 1744596/HPG BICH THANH 28 3WYK9 02/08/2017 14:52 CANG HAI PHONG View
116231 1744595/HPG THANH DAT 09-ALCI 3WFU 02/08/2017 14:52 CANG HAI PHONG View
116232 00003/2017 BINH MINH 02 8326319 3WYN 02/08/2017 14:25 CANG HA LUU PTSC(VT) View
116233 0006/VTU XIN HAI HE 9582635 VRHE6 02/08/2017 14:19 CANG PHU MY (V.TAU) View
116234 1744498/HPG HẢI AN 16 3WFJ9 02/08/2017 11:34 XANG DAU DINH VU View
116235 6700/HCM DMC VENUS 9394777 3WOM 02/08/2017 11:19 CANG TAN THUAN (HCM) View
116236 0005/VTU HAIAN BELL 3WIH7 02/08/2017 10:42 C CAI MEP TCIT (VT) View
116237 1744528/HTH BICH THANH 18 3WLA9 02/08/2017 11:15 CANG SON DUONG View
116238 1744529/HTH HAI PHONG 06 3WEK 02/08/2017 11:12 CANG SON DUONG View
116239 1744333/HPG RUI HAI 1 9178070 T8A2559 02/08/2017 09:42 CANG DOAN XA - HP View
116240 10/07/2017/AGG TRUNG HƯNG 09 TH09 25/01/2018 08:03 CANG MY THOI (AG) View
Showing 116.221 - 116.240 of 116.320 results
of 5.816