Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 63-2024.CM.DT/HUE LE JACQUES CARTIER 9852420 FLYQ 02/03/2024 17:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 62-2024.CM.DT/HUE VIET THUAN 215-03 9928516 XVIN2 02/03/2024 09:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 61-2024.CM.DT/HUE ZHAO SHANG YI DUN 9725433 BOPU7 29/02/2024 17:39 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 60-2024.CM.DT/HUE Công Thành 05 8666800 3WDJ9 28/02/2024 14:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
5 59-2024.CM.DT/HUE KANG SHUN 88 9978286 3E2608 26/02/2024 13:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 58-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 24/02/2024 19:26 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 57-2024.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 24/02/2024 19:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 56-2024.CM.DT/HUE MINH TRUONG 18 9586992 XVZT 24/02/2024 12:53 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 55-2024.CM.DT/HUE Bình Dương 89 8667866 XVXX3 24/02/2024 10:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 54-2024.CM.DT/HUE CRYSTAL SYMPHONY 9066667 C6MY5 23/02/2024 18:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 53-2024.CM.DT/HUE XUÂN THIỀU 8925957 XUANTHIEU 23/02/2024 11:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 52-2024.CM.DT/HUE HAO HUNG 66 9145671 3FIQ6 23/02/2024 11:13 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
13 51-2024.CM.DT/HUE TOKU HARU 9156802 V3ET2 22/02/2024 07:12 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 50-2024.CM.DT/HUE RIVIERA 9438078 V7WO5 21/02/2024 17:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 49-2024.CM.DT/HUE RESORTS WORLD ONE 9141077 C6AV6 20/02/2024 16:30 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 48-2024.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 19/02/2024 21:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 47-2024.CM.DT/HUE ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 19/02/2024 14:07 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 46-2024.CM.DT/HUE HONG CHANG HAI 8554253 V3MU7 19/02/2024 13:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 45-2024.CM.DT/HUE VŨ GIA 05 8668341 XVEO9 18/02/2024 16:03 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 44-2024.CM.DT/HUE TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 18/02/2024 07:03 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.552 results
of 5.828